Hållbar fiskuppfödning

Modern teknik, reducerat utsläpp, kretsloppsfoder, ren natur och ingen rymningsrisk.

Den slutna kassen är byggd av GRP-element och förstärkt med stål alternativt i duk speciellt utvecklad i samarbete med en världsledande tillverkare. Konstruktionen innehåller också ett pumpsystem, som genom en silenhet extraherar stora volymer vatten från ett djup av 25 m eller mer.
Pumparna har hög effektivitet och tillförlitlighet som garanterar mycket låga driftkostnader, och installation över havsnivån ger enkel åtkomst till service och underhåll. Ett separat (valfritt) system för att införa syre i vattenflödet finns också på pråmen.

Idéen med den slutna kassen är att samla upp avfallet från fisken och överbliven föda. Avfall från fisken och annan förorening i kassen samlas in i den sluttande bottenkonen. En flexibel rörledning ansluts till lågpunkten och leder upp till slamavskiljaren.

Exempel på modern semi-closed produktionsteknik. Bilden är hämtad från www.ecomerden.no

Målet är att förkorta produktionstiden samt att kunna ta hand om en stor del av slammet och fosfor (utsläpp). Systemet reducerar risk för rymlingar, sjukdomar och dödlighet. Det reducerar även risken för att parasiter kan sprida sig i omgivningen. I motsats till traditionella kassodlingar har semi-closed kassar rening för avloppet med antagen reningsgrad (närsalter) på mellan 60-85 %. Partikulärt utsläpp kommer att samlas upp till nära 90-95 %.

Bild ovan visar fiskens tillväxt in en semi-closed enhet under vinterperioden. Fisken växer fortare, har mindre dödlighet och en lägre foderkoefficient än i en traditionell nätkasse (laxfisken växer knappt alls i nätkassar vinterperioden). Det uppstår heller inga sedimenthögar under semi-closed enheter på havsbotten. Allt detta minskar miljöbelastningen. Den högre temperaturen inne semi-closed enheten relativt ytvattnet i omgivningen gör att fisken växer snabbare med en lägre foderkoefficient. En bra vattenomsättning minskar dödligheten.

 Anläggningar i vatten har mindre ekologisk fotavtryck

Genom att bygga anläggningar i vatten, minskar det ekologiska fotavtrycket. Detta beror på att man inte behöver göra stora ingrepp i naturen och anläggningen behöver varken tak eller väggar runt  om sig på samma sätt än anläggningar i land. Alla anläggningar måste avvecklas en dag. Det finns en stor skillnad att flytta anläggningen i vatten eller att riva ned en industrihall.

Fiskodlingar är klimatsmarta produktionsmetoder jämfört till många andra livsmedelsproduktioner. Farhågorna om miljöpåverkan vid fiskodlingar i Sverige är starkt överdrivna enligt svensk vetenskaplig forskning.

Stora landbaserade fiskodlingar (matfisk) i Norden kräver enorma investeringar och har dessutom gått med stora förluster enligt de officiella bokslut.