Aktuellt

NYTT (2017-11-22)

En ny och reviderad ansökan ska lämnas in i Jämtland.

Styrelsen för Bright Water Fish AB (bolaget) har idag fattat beslut att lämna in en ny och reviderad ansökan för fiskodling vid Vejmon i Jämtland. Den nya ansökan baseras huvudsakligen på s.k. semi-closed teknik (enligt principen om bästa möjlig teknik ”BAT”)

Tekniken reducerar kraftigt partikulärt utsläpp från fiskodling. Risken för rymning av fisk reduceras kraftigt. Med denna teknik uppstår heller inget betydande sediment under odlingen.

Bakgrunden till den nya ansökan är att bolaget tillsammans med sina juridiska rådgivare noga har analyserat Mark- och miljööverdomstolens beslut och konstaterar att:

Beslutet ska tolkas så att man kan lämna in en ny ansökan som reviderats enligt de kompletteringar som bolaget tidigare själv föreslagit Mark- och Miljödomstolen (men som domstolen senare avslog med hänvisning till att de lämnats in för sent under processen).


Ovan: Sammanfattning av Mark- och miljödomstolens beslut.
Bildkopia från domstolens hemsida. Domstolen har inte berört övrigt de lägre instansernas bedömning om lämplighet av verksamhet i den valda platsen.

Det bör särskilt påpekas att de lägre instanserna i praktiken har godkänt lokaliseringen av verksamheten i Storsjön och att den högsta instansen inte alls berörde dessa frågor i sitt beslut. Den högre instansen har avslagit den tidigare ansökan endast på grund av att kompletteringarna ansågs inkommit för sent under tillståndsprocessen.

Högsta instansen har heller inte lämnat några som helst synpunkter på substansfrågorna. De lägre instansernas slutsatser om lämplig lokalisering osv kan alltså anses kvarstå.

Det finns ett antal andra dokument som även de talar för vattenbruk i regleringsmagasin och speciellt i Storsjön:

Sveriges Offentlig Utredning 2009:26fiskeriverkets påpekande om riksintresse för vattenbruk i StorsjönRegion Jämtlands utredningar om vattenbruk i Jämtland, Aqua Nords rapport till länsstyrelsen: ”Beräkningar av närsaltsutrymme och fiskodlingspotential i Storsjön”, SMHI:s rapport nr 2015-57: ”Spridningsmönster vid fiskodlingar i Storsjön” samt ”Vattenplan för Storsjön” Jämtlands län 2016.

Miljöprövningsdelegationen (beslut den (2016-02-04) har tidigare gjort bedömningen att det även enligt den mest konservativa beräkningen förekommer tillräckligt närsaltsutrymme.

Dessutom har Mark- och Miljööverdomstolen så sent som i mars 2017 beviljat tillstånd till annan fiskodling i (södra) Storsjön.

Lax på is i kyldisk

NYTT (2017-11-19)

Beslut aveende fiskodling vid Vejmon i Jämtland.

Mark- och miljööverdomstol avslog bolagets ansökan på formell grund.
Bolaget överväger att lämna in en ny ansökan. 

Läs nedan varför.

Miljööverdomstol har avslagit bolagets ansökan till fiskodling vid Vejmon.

Bakgrunden till detta är följande. Teknikutvecklingen har gått kraftigt framåt under den ytterst långsamma handläggningen hos berörda myndigheter.

Bolaget hade i sin ansökan föreslagit en bättre teknisk lösning innebärande betydligt mindre utsläpp (s.k. semi-closed kassar). Bolaget föreslog därför domstolen att ålägga bolaget att utreda denna teknik inom ramen för s.k. utredningsvillkor av BAT-”Best Available Technology” – Bästa möjliga teknik.

När projektet inleddes var semi-closed tekniken inte kommersiellt tillgänglig. Detta hade möjliggjort att frågan om ny teknik, i detta fall semi-closed kassar i kombination med öppna kassar hade kunnat utvärderas och prövas för ett specifikt projekt vilket hade haft ett värde såväl för den enskilda aktören som för branschen i stort.

Detta hade också varit i linje med HaV:s agerande, särskilt då denna expertmyndighet uttalade att man ser positivt på bolagets inställning till semi-closed tekniken samt just uttalat önskemål om komplettering.

Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) anser nu i sitt beslut att ”skillnaderna mellan olika odlingstekniker och de effekter dessa har på miljön så pass stora att det inte kan anses godtagbart att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen”.

Det är inte heller möjligt enligt Mark och Miljööverdomstolen ”att genom kompletteringar ändra ansökan till att avse fiskodling med annan teknik än den bolaget sökt tillstånd för som mark- och miljödomstolen lämnat utrymme för. Rättsföljden av att ansökan är bristfällig i ovan nämnda avseende är därför enligt Mark- och miljööverdomstolen att ansökan om tillstånd ska avslås.”

Mark och miljööverdomstolen har inte sagt något om verksamhetens lämplighet. Ansökan har avslagits på formella grunder.

Beslutet innebär att det inte är möjligt att föreslå väsentligt bättre miljöteknik under pågående process.

Bolaget överväger att lämna in en ny ansökan i Jämtland inom kort. Vi anser fortfarande att inhemsk fiskproduktion är viktigt. Vi ser inte att den hållbara lösningen till lokala miljöfrågor inom primärproduktion är import av produkter från utlandet.

Många föreslår landbaserad odling som lösning. Läs gärna på vår blogg hur det går med stora landbaserade odlingar i Danmark och på Åland.

Lax och potatis serverad på tallrik

Bild ovan: Blir import från utlandet lösningen till miljöfrågor inom primärproduktion av svenska basmatvaror ? Så kan det nämligen bli, om inte produktionen tillåtas växa i Sverige i takt med växande befolkning och konsumption.

NYTT 2017-09-21 

KAN MAN ÄTA FISK OCH SKYDDA HAVET?

Jodå, det kan man faktiskt.

Bright Water Fish saluför miljövänliga, speciellt Östersjövänliga, seafood-produkter. Östersjön har ett problem: fosfor. Det finns helt enkelt för mycket fosfor i havet. Genom att använda Östersjöbaserad fosfor i fiskuppfödning, kan man minska fosfor i havet genom att odla fisk.

Fosforutsläpp

Vi saluför seafood-produkter som baseras på denna metod. Och du kan skydda Östersjön genom att välja våra seafood-produkter.

Nu utvecklar vi det samma koncept även i Lysekil genom att tillsammans med vår leverantör att ta fram ”Skagen”-fiskfoder – som vi kallar det.
Och du kan skydda Skagerrak och Kattegatt genom att välja våra seafood-produkter.

Bild ovan: Vi utvecklar ständigt vår kunskap om miljö.
Kursintyg utfärdats i samarbete med Göteborgs Universitet, Swemarc, Nationellt Kompetenscentrum och Jordbruksverket.

NYTT 2017-08-21 

INFO: Planer kring produktion av färsk sjömat i Lysekil.

TILL ALLA INTRESSERADE
SOM BOR OCH BEDRIVER VERKSAMHET I LYSEKIL.

Bright Water Fish kommer att arrangera ett infomöte till intresserade i Lysekil under våren 2018 (utöver sedavanliga samråd).

Bright Water Fish vill bygga en s.k. semi.closed fiskodling i Lysekil och senare en fiskfabrik för produkter som förädlas lokalt. Vi hoppas att kunna anställa så många som möjligt i framtiden samt att anlita lokala företag som underleverantörer.


Lysekil Skalhamn. Området har utpekats som industriområde i kommunens översiktsplan.

I samband med infomötet kommer vi att berätta närmare om våra planer, allmänt om branschen samt att samla in synpunkter från de intresserade under våren 2018.

Bolaget är för närvarande ett privat aktiebolag. Vi räknar med att den överlägsen största del av verksamheten finansieras av professionella aktörer. Men vi vill också veta om det finns lokalt intresse att en mindre del av bolagets aktier skulle ägas av lokala aktörer. Avsikt med detta är att bolaget vill förstärka sin lokal ankring i Lysekil.

Vi räknar med att en stor del av fisk säljes till våra egna kunder. Men vi är också intresserade att höra om det finns intresse hos lokala företag eller yrkesfiskare att köpa lokalt odlad fisk (för förädling eller för till vidareförsäljning till deras egna kunder). En lokalt odlad fisk kan vara t.ex. komplementär till sortimentet när det finns ont om fisk. Bolaget är redo att stödja på detta sätt lokala företag t.ex. genom att en viss del av fisk säljes lokalt med ett specialpris.

Vi är också intresserade av att komma i kontakt med lokala företag som är intresserade av att erbjuda sina tjänster, att hyra ut sina lokaler eller båtar osv till verksamheten. Vi vill också komma i kontakt med yrkesfiskare som kan tänka sig att erbjuda tjänster till vår produktion.

Svensk fiskproduktion och fiskfabrik till Lysekil i samarbetet med norska aktörer.

I samband med AkvaNor 2017 har Bright Water Fish erbjudits att i samarbete med aktörer inom norsk fiskindustri att utveckla och finansiera uppbyggandet av lokal sjömatindustri i Lysekil. Detta är naturligtvis mycket positivt.

Nu för vi närmare dialog om potentiellt partnerskap med några norska aktörer inom odlingsteknologi, förädling och finansiering.

Vårt mål är att skapa hållbar verksamhet med stark lokal anknytning och fiskfabrik i Lysekil.

NYTT 2017-01-25 

BESLUT FRÅN MILJÖDOMSTOLEN / FISKODLING VID VEJMON

Miljödomstolen har meddelat beslut i rubricerat ärende.

Miljödomstolen konstaterar i beslutet att en ökad produktion av matfisk i Sverige av många anses önskvärd.

Miljödomstolen godkänner lokaliseringen och medger att det finns utrymme för närsaltsutsläpp. Verksamheten utgör inte heller något hot mot dricksvattentäkter eller miljökvalitén i Storsjön.

Bolaget vill etablera ett nytt miljövänligt koncept inom vattenbruk. Bl.a. har Hav och Vattenmyndigheten i sitt yttrande skrivit till miljödomstolen att myndigheten är positivt inställda mot bolagets miljöprojekt inom vattenbruk

Miljödomstolen vill nu att bolaget ska inkomma med ytterligare kompletteringar gällande bl.a. de tekniska detaljerna i handlingarna (produktionsteknik, landbasen m.m.).

Målet har därför återförvisats till Miljöprövningsdelegationen.

Miljödomstolen godkänner principiellt denna typ av verksamhet i Storsjön. Bright Water Fish anser att beslutet är en viktig delseger i många sakfrågor men innebär samtidigt ett dröjsmål innan bolaget kan komma i gång med verksamheten.

Bolaget kommer att komplettera beslutsunderlaget med de av Miljödomstolen efterfrågade handlingarna (till Miljöprövningsdelegationen) därefter väntas ett nytt beslut inom kort.

Reportage från Sveriges Radio:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6615997 


Advokat Tove Andersson, partner på Wistrand advokatbyrå (Göteborg) företräder Bolaget i Miljödomstolen.

Bright Water Fish Sweden AB har utsett advokat Tove Andersson, partner på Wistrand advokatbyrå att företräda bolaget i det pågående målet som avser fiskodling i Jämtland.

Advokat Tove Andersson är specialiserad på energi- och miljörätt.

Wistrand advokatbyrå är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik.

http://www.wistrand.se/

NYTT 2016-06-01 

Ny lokalitet utreds.

Bright Water Fish utreder en ny lokalitet på havet i Lysekils kommun.
Anläggningen baseras på ett helt nytt miljötekniskt koncept som testats i kommersiellt sammanhang i Norge. Konceptet reducerar dramatiskt utsläpp från fiskodling.

Bright Water Fish har haft ett samråd med Västra-Götalands länsstyrelse och Lysekils kommun avseende fiskodling på svenska västkusten i Lysekils kommun. (Maj 2016).

Bright Water Fish deltar i Fiskbranschens årsmöte i Göteborg (maj 2016).
http://www.fiskbranschen.se

Bright Water Fish har av miljömyndigheten beviljats ett tillstånd motsv. 2000 foderton i Storsjön i Jämtland.(Feb 2016).

Bright Water Fish samarbetar med bl.a. Vattenbrukscentrum väst.

http://vbcv.science.gu.se/ (2015)

Bright Water Fish har träffat ett föravtal med SWECO Environment avseende samarbetet kring smittskyddsfrågor i fiskodling (Maj 2015).
www.sweco.se

Bright Water Fish diskuterar om samarbete med Marin Biogas (maj 2015).
http://www.marinbiogas.se

Bright Water Fish diskuterar om samarbete med Rena Hav (april 2015).
http://www.renahav.se

Bright Water Fish och Sybimar AB (Finland) har träffat ett föravtal om teknik för att återvinna fiskavfall (slaktavfall, död fisk) för att producera bl.a. biodiesel.
http://sybimar.fi/en